A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Farizeers


 

Hieronder heb ik eens onder elkaar gezet wat ik over de Farizeeën heb geschreven. Farizeeërs hebben onder ons een slechte naam. Dat komt omdat ze in de Bijbel huichelaars, hypocrieten worden genoemd door Jezus.

 

 Huichelaars?  

Wij denken dat  zijn mensen die zich anders voordoen dan ze in werkelijkheid  zijn. Mensen die niet doen wat ze beloven te doen. Mensen die voorgeven iets te zijn wat ze niet zijn.

Aan die vorm van huichelarij moeten we niet denken. De Farizeeër uit de gelijkenis is in die zin geen huichelaar; hij heeft de tienden  gegeven, hij vast driemaal per week Hij doet wat hij zegt.

 Wel zware lasten 

Ze legden het volk wel zware lasten op. De mensen moesten alle geboden, maar ook aalle gebodjes  en regeltjes van de overgeleverde traditie strikt naleven. Maar dat deden de farizeeën ook zelf. In die din waren ze beslist geen huichelaars. Jezus riep de mensen die slachtoffer geworden waren van hun veeleisendheid tot zich:”Komt allemaal naar mij  die vermoeid en beladen zijn en ik zal je rust geven (Mat 11:28-30). De Farizeeën dachten dat ze zichzelf door hun eigen godsdienstigheid  konden redden. Ze prpbeerden een eigen gerechtigheid op te bouwen.

 Doen alsof... 

Wat was nu de huichelarij van de Farizeeërs? Ze deden zich voor God en mensen anders voor dan ze in werkelijkheid waren. De huichelarij der Farizeeën id is de zsonde van de o godsdienstige mens die rechtovereind wil blijven staan tegenover God, de mens die zich anders voordoet tegenover God dan hij ijn werkelijkheid is; een groot zondaar. Hoe anders is de tollenaar! Die zei:L o God, wees mij zondaar genadig!

  Paulus en de Farizeeën  

Paulus was nog een puber toen hij onderwijs kreeg van de Farizeeërs.  Hij zat aan de voeten van Gamaliël. Bij hen heeft ij het vak van tentenmaker geleerd. Daar heeft hij ook geleerd dat hij geen vergoeding mocht vragen voor het onderwijs dat hij zou geven. Na zijn bekering heeft hij het farizeïsme fel bestreden.

 

Sleutel tot de kennis

 

Ik vind Jezus een grote persoonlijkheid.Hij is iemand die zich niets aantrekt van wat de mensen zullen zeggen als  hij iets doet of zegt. Tot twee keer toe provoceert Jezus. Hij gaat    de woning van een farizeeër binnen omdat hij ujitgenodigd is voor een etentje. Maar wat hij doet is heel vreemd; Hij past zich niet aan aan de religieuze gewoonten.Hij wast zijn handen niet voor de maaltijd.Dat was een cultisch religieus gebruik in Isreaël.  

Jezus provoceert:

 

Toen hij uitgesproken was, nodigde een farizeeër hem uit voor de maaltijd. Hij ging naar binnen en ging aan tafel aanliggen. 38 Toen de farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. 39 Maar de Heer zei tegen hem: ‘Ach, jullie farizeeën! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. 40 Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt?  52 Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.’ 53 Toen hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen hem over van alles uit te vragen, Luk11 41 Geef liever de inhoud van beker en schotel als aalmoes, dan is niets meer onrein voor jullie! 42 Maar wee jullie farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. 43 Wee jullie farizeeën, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en worden graag begroet op het marktplein. 44 Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.’  Beledigt Jezus hen?  45 Daarop zei een wetgeleerde tegen hem: ‘Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons.’ 46 Maar Jezus zei: ‘Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan. 47 Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood.

Zuurdesem der Farizeeën

 

Jezus waarschuwt  zijn discipelen ook voor de “zuurdesem van de Farizeeën" Hij waarschuwt in één adem ook voor de zuurdesem  van Herodes” (Marc8,15)Wat betekent dit?Voor de joden was zuurdeeg het beeld van de zonde Voor de paasmaaltijd moesten de matses ongezuurd  zijn

Doe het oude zuurdeeg weg (1 Cor. 5: 7)

Net als gist het deeg doortrekt, zo doortrok  de visie van de Farizeeën  het volk.

De Farizeeën en Herodes hadden blijkbaar iets gemeen. Wat?

De discipelen begrepen dit eerst ook niet.

Zij dachten eerst dat je geen broden mag kopen van de Farizeeën (Marc. 16 :6)

Daarna begrepen  zij dat Jezus bedoelde de leer der Farizeeën. (Marc 16 : 12).

 

Wat heeft Herodes gemeen met de Farizeeën  

Wat was nu de visie van de Farizeeën en ook de opvattingen van Herodes ?

Een leer  die het hele volk  beïnvloedde, zoals gist het deeg van het volksbrood doortrekt? Wel, dat was het volgende.

Noch de Farizeeën noch Herodes Antipas geloofden dat God Zelf in Jezus was verschenen

Dat is de”zuurdesem”van Herodes en de Farizeeën.

Dat is ook de zuurdesem  van de moderne  theologie.

Die Jezus van Nazareth, - wie Hij ook is –Hij is in ieder geval niet Gods Zoon.

Jezus is wel een heel bijzonder mens door de Krachten van het Dodenrijk

Maar hij komt niet van God.

Dat is de zuurdesem van Farizeeën, Herodes en moderne theologie

Onder zijn invloed staat ook het volk.

Zelfs  zijn discipelen hadden hun twijfels en waren dus door deze zuurdesem aangetast.

Daarop slaat Marcus 8 :18 als Jezus tot zijn discipelen zegt

Hebt u ogen en ziet u niet? Hebt u oren en hoort u niet? En vers 21 Begrijpt u nu nog niet?

Moderne theologen geloven ook vaak niet dat Jezus van God komt Ook tot hen zegt Jezus Begrijpt u het nog niet?

Hebben jullie dan niet die wonderlijke spijziging meegemaakt?

Hebben jullie nog niks in de gaten, net als de Farizeeën enals Herodes?Zien jullie het niet dat ik van God kom? Zo bereidt Jezus hen voor kleur te bekennen Enkele verzen verder in vers 29 van Marcus 8 vraagt Hij zijn discipelen op de man

Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?