A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Familieberaad


Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe,maar ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte (Luc. 8:20) 

 

Voetpad vanuit Nazaret

  De Farizeeen waren met kwade bedoelingen helemaal uit Jeruzalem gekomen

Jezus blijft rustig en praat met hen

Beelzebul de opperduivel verschijnt ook wel in de gedaante van Moloch. Hij zou Jezus inspreren!~

 

De Farizeenwaren helt alleen de Farizeeën waren naar Jezus in Kafarnaüm toe gekomen, maar ook zijn moeder en zijn broers. Het optreden van Jezus had zowel de Farizeeën als de verwanten van Jezus vreslijk geërgerd.  Daar moest toch nodig een eind aan gemaakt worden. Goedschiks of kwaadschiks.

 

Confrontatie.

 

 

 

Nog voordat de verwanten van Jezus  in Kafarnaüm gearriveerd waren, was er al een heftige confrontatie  geweest  tussen Jezus en de Farizeeën. (Marc.3:22) De broers zullen daarvan op de hoogte geweest zijn. Die Farizeeën waren helemaal uit Jeruzalem gekomen om Hem te verzoeken. Ze zeiden:”Die rabbi uit Nazaret staat in dienst  van Beëlzebul, de overste der demonen. Maria en de broers van Jezus zullen nog in Nazaret gewoond hebben. Jozef zal wel overleden zijn:getrouwde mannen waren toen doorgaans 10 tot 15 jaar ouder. Je kon immers pas trouwen als je een bestaan had opgebouwd. Daarom waren er veel meer weduwen dan weduwnaren  in Israël.  Moeder Maria en haar kinderen gaan nu Jezus opzoeken. Van Nazaret naar Kafarnaüm. Dat was een voettocht van minstens twee dagen. Het wandelpad van Nazaret naar  het meer van Galilea  is onlangs als toeristische route geopend. Op deze tocht zijn ook de zussen van Jezus meegegaan.

 

Tenminste twee  zussen

 

 In Matteüs 13: 55 worden ook zijn zussen genoemd. Jezus heeft dus tenminste twee zussen gehad. Waarom worden zij vermeld? Om te laten zien dat God echt mens is geworden. God heeft zich niet vermomd in een mens, zoals de Griekse goden vermomd verschenen  onder de mensen. Jezus’ broers worden met name genoemd:Jakobus,. Jozef. Simon  en Judas. Jakobus en Judas hebben elk één van de nieuwtestamentische brieven op hun naam staan. Met z’n allen gaan ze naar Kafarnaüm. Niet voor de gezelligheid, maar om Jezus eens te spreken en terecht te wijzen.. De wildste geruchten hadden hen in Nazaret al bereikt. Hun broer bracht grote onrust in het land. Daar wilden ze met hem eens over praten. Een familieberaad dus.

 

Twee familiereünies

  

Er is i n de Bijbel sprake van twee familiereünies .Bij de eerste  samenkomst  is het een familieberaad.  Het gaat over het optreden van broer Jezus. Dat beraad vindt  plaats in  Kafarnaüm als Jezus teruggekomen is van ‘de berg” waar hij gewoonlijk bad als hij zich even kon terugtrekken .Dat was in de omgeving van Betsaïda. Hij gaat een woning binnen en een grote menigte volgt Hem. De vier broers van Jezus  en ook zijn beide zusters  waren  hevig verontrust geworden door het optreden van hun broer .  En vooral door de reacties van de Farizeeën die dit optreden had opgeroepen. Ze waren erg bezorgd geworden over hun broer’. Hij was altijd al een buitenbeentje geweest, mar nu werd hij zelfs beschuldigd van bezetenheid.  Hij zou  via Beëlzebul  de opperduivel  andere duivels  uitwerpen. (Mc 3:22).De broers dachten daarentegen soms dat hij zijn verstand had verloren (Mc. 3 :21).Hij zou een psychiatrisch patiënt zijn. Eventueel zullen ze hem met geweld meenemen.  Jezus had zoveel mensen diep geërgerd. Daarom waren ze  met z’n allen gekomen. Dan zijn we bij Marcus 3 :31 ‘Intussen waren zijn broers en zijn moeder aangekomen ‘Als ze bij het huis komen waar  hun broer zich bevindt, is er geen doorkomen meer aan met hun zevenen.  Het ziet zwart van de mensen. Ze sturen iemand er op uit.  Ook die bereikt Jezus niet: De mensen geven het bericht door tot het Jezus bereikt. Dat bericht gaat van mond tot mond. Je moeder en je broers uirt Nazaret willen jou spreken. De mensen horen dit ook.

 

Jezus zat in het midden

 

Ik zie het voor me. Als een rabbi onderwijs gaf, zat hij altijd. Zo ook Jezus. Tussen haakjes: als Jezus verkondigt, gaat hij altijd staan. Dan roept Hij luid.Jezus zit nu in het midden en een grote menigte zit om hem heen en luistert aandachtignaar wat Hij te vertellen heeft. Hij zal gesproken hebben over het Koninkrijk van God dat in Hem is verschenen. Dat is het centrale thema van zijn boodschap. De man die ze naar binnen gestuurd hebben zegt: Je moeder en je broers willen eens met jou praten. Jezus gaat gewoon door met zijn uitleg van het Koninkrijk van God,

 

Verrassende reactie

  

Nu moet u eens letten op de reactie van Jezus. Hij zegt  niet:’Ik kom direct, want het zal wel erg belangrijk zijn als ze met z’n allen zijn gekomen..” Hij zegt ook niet: “Ze kunnen nog wel even wachten”. Nee, dat zegt hij niet. Zijn antwoord is schokkend, verrassend  en mysterieus’ Dat antwoord hadden ze nooit verwacht. Jezus wijst  met zijn rechterhand naar de honderden mensen die om hem heen zitten en aan zijn lippen hangen. “Mijn moeder en mijn broers zijn jullie, zij die naar het woord van God luisteren en ernaar handelen’. Hij valt zijn familie niet aan of af, maar Hij gebruikt de onverwachte komst van zijn familie om toe te lichten wat Hij verkondigt. In het Koninkrijk van God gaat het om een ander soort familie, een hemelse familie. Om Gods kinderen.

 

Andere familie

 

Jezus bedoelt te zeggen: ik heb ook nog een andere familie. Een FAMILIE met hoofdletters, een  hemelse familie. Die woorden zijn een openbaring van Gods nieuwe  familie  rond zijn eigen  zoon. Wie in Jezus gelooft wordt een kind van God. Hij wordt opgenomen in Gods gezin. Gods grote familie.

Die familie is niet ontstaan door geboorte, maar door wedergeboorte.

 

Broeders en zusters

 

Jezus zegt niet: jullie zijn mijn kinderen. Nee Jullie zijn kinderen van mijn hemelse vader en daarom ook broers en zusters van mij. Geen biologische broers maar geestelijke broers. Jezus ‘ woorden zouden negatief kunnen klinken. Jezus geeft geen antwoord  aan zijn moeder en zijn broers en zussen, maar Hij kijkt naar al die mensen die aandachtig naar Hem luisteren en het is tot hen dat Hij de mysterieuze woorden spreekt die hierboven staan. “Wie luistert naar het woord van God en ernaar handelt, die zijn mijn broers”.  

 

Woord van God

 

Wat is dat woord van God dan? Wel dat is in de eerste plaats Jezus zelf. Hij is Gods Woord. Hij is niet slechts een boodschapper van God, nee Hij is God zelf. Hij zegt: Jullie zijn mijn moeder en mijn broers, want jullie luisteren naar het woord van God. In de kerk spreekt de dominee daarom ook de kerkgangers niet aan met hooggeacht publiek, beste luisteraars  of dames en heren, maar met geliefde broeders  en zusters. dat zijn de door Christus geliefde broeders en zusters!In Joh. 1  12 en 13 vinden we een echo op deze woorden.

  Naar de overkant 

Ze zullen Jezus met grote klem verzocht hebben om met hen mee terug te gaan naar Nazaret. Uit het totaal onverwachte antwoord dat Jezus geeft, blijkt dat hij zich niet laat claimen of adviseren bij zijn middelaarwerk door zijn familie. Hij gaat niet mee met hen. Hij zoekt zelfs een nieuw werkterrein, want hij zegt tot zijn leerlingen:Kom, laten we naar de overkant van het meer gaan (Luc 8:22). Daar wonen de Gerasenen. Heidenen, Mensen  die varkensvlees eten en Baal vereren. Jezus heeft zijn eigen roeping. Jezus wil naar de overkant. Daar lagen de steden van Dekapolis.(zie bij Gerasenen bij Dekapolis)